Avtalen som ble underskrevet erstatter avtalene mellom de tre tidligere politidistriktene og Opplandske heimevernsdistrikt og vil bidra til bedre samhandling, koordinering og utnyttelse av felles ressurser, heter det i pressemeldingen.

 Dette vil blant annet bli i varetatt gjennom felles øvelser og trening, utlån av infrastruktur- og øvingsfasiliteter, samt gjennom utlån av aktuelt utstyr. Samtidig er det fortsatt slik at det er politiets ansvar å drive myndighetsutøvelse. Men at Forsvarets og Heimevernets ressurser kan bistå politiet i alt fra naturkatastrofer til terrorbekjempelse er det nå i større grad lagt til rette for gjennom en lovendring fra 2015, og gjennom den nye bistandsinstruksen gjeldende fra september i år.

 - Med et så vidt sammensatt trusselbilde er det avgjørende med et godt samarbeid mellom sivile og militære aktører innen totalforsvarsrammen. Det er nødvendig å legge økt vekt på felles beredskapsplanlegging, krisehåndtering og ikke minst konsekvenshåndtering og samvirke, sier oberstløytnant Tore K. Stårvik.

 - Samtidig viser en økende terrortrussel og hyppige hendelser utløst av ekstremvær hvor viktig samhandling, koordinering og beredskap er for et sårbart samfunn. Alle samfunnets ressurser må kunne utnyttes for å ivareta samfunnssikkerheten på en best mulig måte, uttaler politimester Johan Brekke.