Elverum: Dommen fra Sør-Østerdal tingrett ble offentliggjort like etter klokka 10. Sjåføren var den eneste som overlevde den tragiske ulykken der bilen med fire ungdommer først kolliderte med en elg og deretter kjørte av vegen og inn i et tre. Hamar-mannen ble for uaktsomt drap. Etter tre dagers rettsforhandlinger for to uker siden var aktors påstand ubetinget fengsel i to år.

TO MÅNEDER MINDRE

Den enstemmige dommen fra Sør-Østerdal tingrett er dermed bare to måneder mildere enn det aktor, politiadvokat Sondre Halvorsen la ned straffepåstand om. Erstatningskravet og tap av førerrett er helt i tråd med påstandene.  Straffenslovens paragraf om uaktsom bilkjøring med døden til følge har en strafferamme på tre år.

FARTEN

Det springende punktet i etterforskningen og under rettsforhandlingene var hvor høy hastighet den unge bilisten med et drøyt to måneder gammelt førerkort hadde da han traff elgen på riksveg 25 ved Hernes ved halv tre tida om natta 3. juli fjor. Den rettsoppnevnte sakkyndige  Erik Aanerud konkluderte med at farten måtte minst ha vært 144 km/t, men strakk seg i retten til 137 km/t som absolutte minimumshastighet. Vegvesenets eksperter anslo den til over 160 km/t, men forsvarerens sakkyndige Arvid Aakre fra NTNU mente at farten må ha vært mellom 110 og 125 km/t. For å ta høyde for enhver form for usikkerhet har retten i sin dom lagt til grunn at farten bilen hadde da den traff elgen var minst 135 km/t.

Bilen stanset 132 meter fra det stedet den traff elgen, etter å kjørt en lang strekning i terrenget, kollidert med et stein og deretter gjort et hopp på 2,3 meter før den endte i et tre og motoren ble kastet ut. 

GROVT UAKTSOMT

Tingretten finner få formildende omstendigheter for den da 18 år gamle bilisten. Retten slår fast at domfelte opptrådte grovt uaktsomt. Ulykken kostet livet til passasjerene Oda Aurora Knappe Løkting, Eva Charlotte Pedersen og Lars Erik Otnes Sagvold.

Retten har kommet til at sjåførens samlede kjøreatferd viser en klar neglisjering av vegtrafikklovens bestemmelser både under en hasardiøs forbikjøring ved Rema 1000 nederst i Prestmyrbakken like før ulykken, og råkjøringen fram til ulykkesstedet. Retten har derfor valgt å se  domfeltes kjøring fra forbikjøringen i Prestmyrbakken til elgkollisjonen under ett.

TROR  PÅ VITNE

Under rettssaken kom det fra at en kamerat av en av de avdøde samme kveld/natt som ulykken skjedde mottok en snapchat på telefonen sin som indikerte en hastighet på 177 km/t. Snapchaten var tatt i eller fra domfeltes bil med ham som sjåfør. Retten har valgt å feste lit til vitnet som mottok bildet, og mener snapchaten hadde som hensikt å vise at det var kult å kjøre fort.

Retten bemerker at framdekkene på bilene var nedslitt med en mønsterdybde på bare 0,1 millimeter, som er langt under minstekravene.

erstatning

Tingrettens dom med en samlet erstatning til de etterlatte på til sammen 750.000 kroner er i samsvar med påstanden fra bistandsadvokat Helge Hartz. Det betyr at domfelte må betale 125.000 til hver forelder. I erstatningsspørsmålet finner rettet at det foreligger grov uaktsomhet og kvalifisert klanderverdig opptreden.

Retten har ikke funnet at det er betydning for straffeutmålingen at to av passasjerene ikke brukte bilbelte.

På grunn av sin svake økonomi slipper 19-åringen fra Hamar å betale saksomkostninger. Han fikk dommen forkynt hos politiet tirsdag morgen.

Når det gjelder tap av førerkort "for alltid", innebærer det i praksis at vedkommende kan søke om få ta opp igjen førerprøven etter fem år.